Logo
LSDSP

Dienas jautājums

Atbalstītāji

Jauna kārtība siltuma maksas aprēķināšanai RSS

Rīgas domes Komunālo un dzīvokļu jautājumu komiteja akceptējusi jaunu pašvaldības saistošo noteikumu projektu par patērētas siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās daudzdzīvokļu mājās.

Visas piegādātās siltumenerģijas daudzums tiks sadalīts pa patēriņa veidiem – apkure, karstais ūdens un karstā ūdens cirkulācija. Kopējais mājas patērētais siltumenerģijas daudzums nemainīsies, bet mainīsies sadalījums pa patēriņa veidiem.

Turpmāk plānots noteikt samaksu par karstā ūdens cirkulāciju gan apkures laikā, gan vasaras sezonā. Līdz šim par karstā ūdens cirkulāciju bija jāmaksā tikai vasaras sezonā un tā bija fiksēta maksa – Ls 1,70, kas vairs nav atbilstoša pašreizējām siltumenerģijas cenām.

Nākotnē samaksa par karstā ūdens cirkulāciju tiks noteikta ar konkrētu nemainīgu lielumu "megavatstundas par mēnesi” un tiks aprēķināta atbilstoši siltumenerģijas tarifam par konkrēto norēķinu periodu. Tiek prognozēts, ka karstā ūdens cirkulācijas maksa palielināsies, taču samazināsies maksa par viena kubikmetra ūdens uzsildīšanu.

Saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu īpašnieki, savstarpēji vienojoties, var noteikt arī citu kārtību siltumenerģijas sadalei un norēķiniem par to.

Saistošie noteikumi ir jāapstiprina ar Rīgas domes lēmumu un tie stāsies spēkā tikai pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis”.

Izsaki savu viedokli
«Atpakaļ